VVD reactie begroting 2022

De VVD is opgelucht. 

Het zijn bijzondere jaren geweest. Jaren van bezuinigingen en een pandemie er nog even dunnetjes overheen. Nu in het laatste jaar van deze coalitie kunnen we weer ambitie tonen. 

Naar de mening van de VVD is dit echter niet te danken aan dit college, maar aan het inzicht bij de landelijke politiek en overheid. Daar is het besef gekomen dat er meer geld nodig is om alle gedecentraliseerde taken naar behoren uit te voeren.

Daarbij is (gelukkig) de opschalingskorting wederom bevroren. 

“We kunnen weer ambitie tonen”. De VVD ziet hier echter weinig, te weinig van terug in de begroting. Onze reactie op de voorjaarsnota was: Durf te investeren.

Daar is niet veel mee gedaan.

De voorstellen uit de raad zijn meegenomen, maar de meevallers blijven liggen. Geen plannen de OZB, en dan bedoel ik de extra 5 % aan te passen. Dat was een extra belasting maatregel, om minder te hoeven bezuinigen. Geld dat nu niet nodig is omdat het “rijk” er geld bijgeeft. 

De VVD wil het college, maar in het bijzonder de wethouder van Financiën wederom aanmoedigen om de zaken te vereenvoudigen. Een splitsing in beïnvloedbare bedragen en een lijst met niet-beïnvloedbare bedragen. 

Er is een werkgroep geweest. Met ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Iedereen was positief, maar wij zien nog geen veranderingen. Het werken met twee spreadsheets kan de begroting inzichtelijker maken. Wellicht iets voor de nieuwe raad en het nieuwe college.

Nu verder met de begroting.

De septembercirculaire, de herijking is positief. De opschalingskorting van de baan. Extra geld voor de jeugdzorg. 

De begroting is positief. Jammer is dat de “echte bedragen“ niet mogen worden meegenomen van de provincie. Dat zijn forse bedragen van ruim 250.000 euro in 2023 tot 780.000 euro in 2026. De begroting is dus nog positiever. 

De VVD steunt de wethouder financiën in zijn beleid. Realisme als basis voor een meerjarig gezonde en solide financiële huishouding. Goed beleid, maar bij veranderende omstandigheden moet je kunnen schakelen en “durf” tonen. En dat missen we.

De VVD wil de nodige aandacht voor handhaving en veiligheid. Wij vinden dat extra menskracht op haar plaats is, dus een extra BOA moet er komen.

Dan het sociale domein. De VVD Asten maakt zich nog steeds zorgen. Toch zien wij hier een goede ontwikkeling. Gelukkig dan ook een meevaller. Zoals aangegeven in de voorjaarsnota; de verrassingen van het “rijk”.  De jeugdzorg blijft natuurlijk wel een zorgenkindje. Blijven monitoren is volgens de VVD Asten het motto.

Dat geldt ook voor de oplopende kosten van de gemeenschappelijke regelingen.

Maar ook voor eigen inefficiënte belastingen. Zoals de hondenbelasting. De controle is inefficiënt. De baten dekken nauwelijks de kosten van inning en controle. De hondenbelasting zijn we niet voor en mag worden afgeschaft. Wellicht valt er nog meer te dereguleren! 

Waar is de durf? De durf verder te kijken. De durf te bouwen, de durf te investeren?  

Het motto van de VVD is niet voor niets “Bouwen Aan De Toekomst”. Durven wij hier met zijn allen de stap te nemen om een nieuw gebied aan te wijzen waar een compleet nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd?

Wij als VVD durven dit aan, want dit is goed voor onze Astense starters, goed voor de Astense doorstromers en Astense werkgelegenheid. Tevens biedt dit kansen aan huisvestiging voor Expats, wat weer een boost kan geven aan de lokale middenstand.

We hebben eerder geld onttrokken aan Reserve Eenmalige Bestedingen voor Zorg etc. Nu er meer geld komt van het rijk, moet en gaat dat geld terug naar de Reserve Eenmalige bestedingen.

Logisch en terecht. De VVD Asten vindt dat, datzelfde geldt voor het lenen van geld van de burger. Want zo zien wij de extra verhoging van de OZB. Lenen van de burger, lenen van de huiseigenaar. De VVD Asten vindt dat dat geld ook terug moet. Opdracht voor de komende jaren. Wij vinden echter dat de voorgenomen “lening” van de extra 5%, naast de indexering van tafel moet, nu de begroting er zo uitziet als hij er uitziet.

Dit college kan niet alles afwentelen op haar burgers. De VVD dringt er op aan om de extra 5% uit te stellen en bij definitief worden van de gelden, de verhoging te annuleren. De lokale lastendruk neemt al genoeg toe. 

Voorzitter,
Ik ga naar de beleidsbegroting. 

De VVD staat achter de doelstellingen van de vitale democratie en de toekomstagenda 2030. Wij zijn en blijven kritisch over de kosten van de burgerinitiatieven.

De gemeenteraad is en blijft naar onze mening het hoogste gezag in de gemeente en de gemeenteraadsleden hebben een mandaat van de kiezer. 

Wij ondersteunen de visie dat op grond van bereikte resultaten, integriteit en ieders eigen verantwoordelijkheid er vertrouwen moet zijn. 

Asten koerst op eigen kracht in netwerken.

Het sociale domein.  

De VVD Asten is en blijft kritisch volgen. We onderschrijven de visie. Daar is niets mis mee, maar gelukkig heeft het rijk een “reddingsboei met geld” gegooid. Er zijn flinke stappen gezet, maar of dit voldoende had geweest?

Complimenten voor de gezette stappen, maar wij twijfelen nog te vaak of we ook “in control” zijn. 

Economie en financiën.

De VVD Asten stelt voor geld te reserveren voor ondernemers in de meest brede zin. Voor het centrummanagement en het vitaal houden van Asten. 

De VVD wacht met spanning uw antwoorden af. 

Tot Slot
Toch een begroting. En wat voor een. Het schip met geld is aangekomen, maar heeft nog niet afgemeerd. We mogen nog niet alles op de begroting zetten.

Na besluitvorming mag het wel. En dan zien de cijfers er al weer mooier uit. De VVD is en blijft kritisch. Straks zit er een nieuw kabinet en kan het zomaar weer anders zijn.

Maar,,,,, Asten is nog altijd een “welvarende” gemeente met een goed weerstandsvermogen. 

Wij, VVD Asten willen iedereen, die het goed voor heeft met Asten, bedanken. Het moet raar lopen willen wij niet instemmen met de begroting 2022.

Voorzitter, Dit waren onze opmerkingen in eerste termijn. 

De VVD fractie,

9 november 2021

Ton van Egmond, Ilse van Oosterhout, Frans Janssen, Arjan van Hugten, Rens van der Horst, Angelo Lingg, Jan Bazuin.